Đội ngũ giảng viên

Tổ chức nhân sự:

I. Lãnh đạo khoa

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Quốc Vinh

Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Thanh Hải

II. Đội ngũ giảng viên

1. Nguyễn Quốc Vinh

Học vị: Tiến sĩ

Chức vụ: Trưởng khoa

Email: nqvinh@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy:

+ Đại học: Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị  Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Logic học

+ Sau đại học: Triết học Mác – Lênin

2. Nguyễn Thanh Hải

Học vị: Tiến sĩ

Chức vụ: Phó trưởng khoa

Email: nthai@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy:

+ Đại học: Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học

+ Sau đại học: Triết học Mác – Lênin

3. Trần Ngọc Anh

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Trưởng bộ môn Lý luận chính trị

Email: tnanh@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

4. Trần Thị Rồi

Học vị: Tiến sĩ

Email: ttroi@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh

5. Lê Thị Hồng

Học vị: Thạc sĩ

Email: lthong@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Tư tưởng Hồ Chí Minh

6. Nguyễn Hoài Đông

Học vị: Thạc sĩ

Email: nhdong@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh

7. Phạm Văn Dinh

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Trưởng bộ môn Tâm lý văn hóa xã hội học

Email: pvdinh@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Tâm lý học quản lý, Tâm lý học

8. Lê Văn Bích

Học vị: Thạc sĩ

Email: lvbich@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Tâm lý học, Tâm lý học quản lý, Xã hội học pháp luật

9. Nguyễn Hữu Túc

Học vị: Thạc sĩ

Email: nhtuc@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Xã hội học, Xã hội học pháp luật

10. Ngô Thị Minh Hằng

Học vị: Thạc sĩ

Email: ntmhang@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Đại cương văn hóa Việt Nam

11. Phạm Thị Minh Hải

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Trưởng bộ môn Kỹ năng tư duy và ngôn ngữ

Email: ptmhai@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Logic học, Kỹ năng nghiên cứu và lập luận

12. Phạm Đình Nghiệm

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ

Email: pdnghiem@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy:

+ Đại học: Logic học, Kỹ năng nghiên cứu và lập luận

+ Sau đại học: Logic học

13. Lê Thị Hồng Vân

Học vị: Tiến sĩ

Email: lthvan@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Kỹ năng nghiên cứu và lập luận, Đại cương văn hóa Việt Nam

14. Phạm Thị Ngọc Thủy

Học vị: Thạc sĩ

Email: ptnthuy@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Kỹ năng nghiên cứu và lập luận

15. Lê Thị Trường Giang

Học vị: Thạc sĩ

Email: lttgiang@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Logic học

16. Nguyễn Tất Hào

Học vị: Thạc sĩ

Email: nthao@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Giáo dục thể chất HP1, HP2, HP3

17. Nguyễn Hiếu Hà

Học vị: Thạc sĩ

Email: nhha@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Giáo dục thể chất HP1, HP2, HP3

18. Đặng Thị Thanh Phúc

Học vị: Thạc sĩ

Email: pttphuc@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Giáo dục thể chất HP1, HP2, HP3

19. Bùi Thị Hoài

Học vị: Thạc sĩ

Email: bthoai@hcmulaw.edu.vn

Chức vụ: Thư ký khoa KHCB

--%>
Top